Om Ørding Friskole / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for den selvejede institution Ørding Friskole

Seneste ændring af vedtægterne godkendt på en ekstraordinær generalforsamling 27. oktober 2022. Vedtægterne blev umiddelbart herefter uploadet til hjemmesiden.
Vedtægter

Hjemsted og formål
"Ørding Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Morsø Kommune. Skolen er oprettet den 8. april 1991. Skolens adresse er: Skolesvinget 9, Ørding, 7990 Øster Assels og den har CVR-nummer 15 28 93 84.
Ørding Friskole driver efter overenskomst med Morsø Kommune en Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 5 36 a. og dagtilbudslovens 5 20
5.2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk. 2
Skolens formål er i Øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:
Ørding Friskole skal arbejde ud fra det Grundtvig-koldske livssyn.
Lærerne skal i samarbejde med forældrene undervise børnene, så individuelle evner og fællesskabsfølelse udvikles. Undervisningen skal gøre børnene aktive og interesserede i verden omkring dem.
Skolens drift
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i "Lov om friskoler og private grundskoler mv."
Stk. 2
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i Øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 3
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
Forældrekreds og skoldekreds
Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af "Lov om friskoler og private grundskoler mv." og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold og kan handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 2
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene til børn i Skole og Daginstitution, samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk. 2
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere 5 11 stk. 1.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Endvidere kan bestyrelsen ophæve medlemskabet, såfremt medlemmet illoyalt og vedholdende modarbejder skolens lovlige virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen. Såfremt medlemmet har børn på skolen, skal skolens bestyrelse, i forbindelse med en beslutning om ophævelse af medlemskabet, der har til følge, at børnene ikke længere kan være elever på skolen, iagttage børnenes ret til at blive hørt, inden der træffes beslutning, jf. FN's Børnekonvention.
Tilsyn
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i
Øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.
Generalforsamling
51
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere 5 16, 5 17, 5 19 og 5 20.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i
hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller særskilt mail til skolekredsens og forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.Skolekredsens valg af suppleanter.
6.1ndkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.
Stk. 4
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i Øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
5.9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. 5 19 og 20.
Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog 5 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter Ønske derom.
Stk. 3
Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
Bestyrelsens sammensætning
5 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til elever på skolen.
Stk. 2
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælgers af og blandt medlemmer i skolekredsen. Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særligt valgmøde.
Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre til elever og alene vælges på stemmer afgivet af forældre til elever. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.
Stk. 6
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.
5 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).
Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 3
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.
Stk. 4
Skolens leder samt repræsentant for skolens Øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk. 2
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 3
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 4
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere.
Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
5 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Bestyrelsens er medlemmer omfattet af forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v.. Skolens leder og Øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende og også omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.
Stk. 2
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." samt "Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v." I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i "Lov om friskoler og private grundskoler m.v." og skolens vedtægter.
Stk. 2
Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn og tilsynsførende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.
Stk. 3
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk. 5
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens 5 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i Øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk. 6
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk. 7
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.
Stk. 8
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
945
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen og revisionsprotokol. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret
5 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. 5 7 stk. 1.
Skoleleder
5 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk. 3
Bestyrelsen kan i Øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
Regnskab
5 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
Vedtægtsændring
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling og beslutning fra skolens bestyrelse.
Stk. 2
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 3
På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.
stk. 4
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.
Nedlæggelse
5_2Q
Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til 5 12 stk. 5.
Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.
Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.
Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 6.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens 5 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
5 21
Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.
Stk. 2.
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter 5 19 i denne vedtægt, samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.
Stk. 3.
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.
Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens 5 19.
Således vedtaget på skolens generalforsamling
den 27 D 2022.
Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Pia Justesen, Bygvænget 13, 7900 Nykøbing Mors
Formand

Jesper Jensen, Vittr pvej 4, 7900 Nykøbing Mors Næstformand


Søren Nygaard,Nittrupvej39, 7990 Øster Assels

Morten Haaning Andersen, Kongehøjvej 38, 7990 Øster Assels

Lars Rahbek, Ørding Kærvej 2, 7990 Øster Assels

Lene Sejbjerg, Kongeh j 21, 7990 Øster
Assels
 
 
BILAG til vedtægter
 
Privatinstitution oprettet efter friskolelovens S 36 a.
og dagtilbudslovens S 20
Bilag til Ørding friskoles vedtægt
S I
I henhold til S 1 i Ørding friskoles vedtægt har friskolen efter godkendelse i Morsø kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens S 14 skal forældrene i
privatinstitutionen have adgang til at få oprettet et forældreråd med et flertal af valgte forældre. Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrerådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.
Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehuset) ses i lyset af følgende:
Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravsspecifikationen. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.
Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.
Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børnenes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.
Forældrerådet består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i
privatinstitutionen (børnehaven og/eller vuggestuen). Rådet består desuden af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant.
stk. 2.
Forældrerådet skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børnehave-/vuggestueforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af friskolens bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.
stk. 3.
Medlemmer af forældrerådet vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde i perioden 1. marts — 30. april. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige medlemmer af forældrerådet.
stk. 4.
Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrerådet. Forældrerepræsentanter skal
udtræde af forældrerådet, når de ikke længere har børn i privatinstitutionen (børnehaven og/eller vuggestuen).
Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for forældrerådets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrerådets beslutninger.
stk. 2.
Den daglige leder af børnehaven og/eller vuggestuen benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrerådets formand medvirke til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse.
Forældrerådet skal fastsætte principper for privatinstitutionens daglige virksomhed. Dette drejer sig bl.a. om:
- Samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.
- Arbejdet med at skabe gode overgange.
- Hvordan ressourcer i lokalsamfundet kan bringes i spil med henblik på at skabe trygge og pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud.
- For anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.
stk. 2.
Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i privatinstitutionen (børnehaven og/eller vuggestuen). Forældrerådet har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse.
stk. 3.
I samarbejde med privatinstitutionens ledelse og medarbejdere medvirker forældrerådet ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.
Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.
Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.
SS
Dette bilag til friskolens vedtægt skal forelægges Morsø kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.
Underskrevet af friskolens bestyrelse:
Ørding Friskole | skolesvinget 9, 7990 Øster Assels  | Tlf.: 97766102 | kontoret@oerdingfriskole.dk